Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in het kort

Algemene opmerking

Hieronder vertellen we in het kort wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De exploitant van de website verwerkt de gegevens op deze website. Raadpleeg het colofon van deze website voor de contactgegevens van de exploitant.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

De gegevens die wij verzamelen zijn voor een deel gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld de gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld tijdens uw bezoek aan onze website. Het betreft vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop u de website bezoekt). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze website aan te bieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u in verband met uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment inlichtingen op te vragen over de herkomst en de ontvanger van uw persoonsgegevens alsook over het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt. U hebt bovendien het recht om te vragen om verbetering, afscherming of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hierover en over andere vragen over gegevensbescherming altijd contact met ons opnemen via het adres in het colofon. Verder hebt u het recht om bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthouder.

Bovendien hebt u in bepaalde situaties het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf „Recht op beperking van de verwerking” in onderstaande privacyverklaring.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag voor statistische doeleinden worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met analyseprogramma’s. Het analyseren van uw surfgedrag gebeurt normaal gesproken anoniem; het surfgedrag kan niet tot uw persoon worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie de tekst onder het kopje „Analysetools en reclame” in deze privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost bij een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit zijn vooral IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 sub b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons onlineaanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 sub f AVG).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover deze nodig zijn voor het vervullen van zijn serviceverplichtingen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens naleven.

Sluiten van een overeenkomst voor verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke

Om te garanderen dat de verwerking plaatsvindt volgens de voorschriften inzake gegevensbescherming hebben we met onze host een overeenkomst voor verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke gesloten.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze website neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden er een aantal persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige privacyverklaring vermeldt welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ze vermeldt tevens hoe we dit doen en met welk doel.

Wij wijzen erop dat bij het uitwisselen van gegevens via het internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) een veilige gegevensoverdracht niet volledig kan worden gegarandeerd. Een volledige beveiliging van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke organisatie

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

PLM Xpert
Tussenlanen 17c
2861 CB Bergambacht

Telefoon: +31 (0) 182 350441
E-mail: administratie@plmxpert.nl

De verantwoordelijke organisatie is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist met welke middelen persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres e.d.) worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Het intrekken van uw toestemming voor het verwerken van gegevens

Veel gegevens kunnen alleen worden verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt verleende toestemming op elk moment intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot op het moment dat de toestemming werd ingetrokken.

Recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens in specifieke gevallen en bij direct marketing (art. 21 AVG)

U hebt op elk moment het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 sub e of f AVG met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Raadpleeg de privacyverklaring voor de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Als u bezwaar maakt, worden de betreffende persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen (bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG).

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u op elk moment het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.  Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt (bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG).

Bij overtredingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om bezwaar te maken bij een toezichthouder, in het bijzonder in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, waar zij werken of waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht van bezwaar bestaat onverminderd andere bestuurlijke en gerechtelijke procedures.

Het recht om bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthouder

Bij overtredingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om bezwaar te maken bij een toezichthouder, in het bijzonder in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, waar zij werken of waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht van bezwaar bestaat onverminderd andere bestuurlijke en gerechtelijke procedures.

Het recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die we op basis van uw toestemming of in verband met het naleven van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen of aan een derde te laten overdragen. Een directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke gebeurt alleen, wanneer dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze pagina maakt uit veiligheidsoverwegingen en voor een beschermde overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als exploitant van deze website stuurt, gebruik van SSL- resp. TSL-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan een verandering in de adresbalk van de browser van ‘http://’ naar ‘https://’ en aan het slotje in de adresbalk.

Als de SSL- of de TLS-versleuteling actief is, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt niet door derden worden meegelezen.

Inlichtingen, afscherming, verwijdering en rectificatie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u op elk moment het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, waar deze vandaan komen, aan wie ze beschikbaar worden gesteld en met welk doel ze worden verwerkt. Ook hebt u het recht op verbetering, afscherming of verwijdering van deze gegevens. U kunt hierover en over andere vragen over persoonsgegevens altijd contact met ons opnemen via het adres in het colofon.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hierover altijd contact met ons opnemen via het adres in het colofon. Het recht op beperking van de verwerking geldt in de volgende situaties:

  • Wanneer u aangeeft dat de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen onjuist zijn, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Tijdens de controle hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verlangen dat de gegevens niet worden gewist, maar dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wel in verband met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen, kunt u verlangen dat de gegevens niet worden gewist, maar dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.
  • Wanneer u bezwaar hebt gemaakt overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG, moeten uw belangen en die van ons tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet bekend is welke belangen zwaarder wegen, hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming, of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of omwille van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of één van haar lidstaten.

Bezwaar tegen reclamemails

Hiermee maken wij bezwaar tegen het gebruik van de verplicht door ons in het colofon gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van reclame- en informatiemateriaal waarom wij niet uitdrukkelijk hebben gevraagd. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te nemen, wanneer er ongevraagd reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spammails, wordt toegestuurd.

4. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven toezichthouder voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een toezichthouder voor gegevensbescherming benoemd.

PLM Xpert
Tussenlanen 17c
2861 CB Bergambacht

Telefoon: +31 (0) 182 350441
E-mail: administratie@plmxpert.nl

5. Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

De website maakt deels gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om de door ons aangeboden diensten gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geïnstalleerd en die door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde ‘sessiecookies’. Ze worden automatisch verwijderd zodra u onze website verlaat. Andere cookies blijven op uw eindapparaat bewaard tot u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

Via de instellingen van uw browser kunt u ervoor zorgen dat u wordt gewaarschuwd als er cookies worden geplaatst en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaan. Ook kunt u instellen dat cookies in bepaalde gevallen of algemeen worden geweigerd en dat cookies automatisch worden gewist wanneer de browser wordt gesloten. Houd er rekening mee dat u mogelijk nog maar beperkt van de functies van de website gebruik kunt maken als u cookies deactiveert.

Cookies die nodig zijn voor de digitale communicatie of voor het beschikbaar stellen van door u gewenste functies (bijv. winkelmandje) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om cookies op te slaan om zijn diensten optimaal en zonder technische fouten aan te bieden. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart in deze privacyverklaring behandeld.

Cookietoestemming met Borlabs Cookie

Onze website gebruikt de cookie-consent-technologie van Borlabs Cookie voor het verkrijgen van uw toestemming voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en deze in overeenstemming met de bepalingen voor gegevensbescherming te documenteren.

De aanbieder van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Duitsland (hierna te noemen ‘Borlabs’).

Als u onze website bezoekt, wordt er in uw browser een Borlabs-cookie opgeslagen, waarin de door u verleende toestemmingen of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet aan de aanbieder van Borlabs Cookie doorgegeven.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen tot het moment waarop u ons verzoekt deze te verwijderen resp. de Borlabs-cookie zelf te verwijderen, of het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen komt te vervallen. Dwingende wettelijke bepalingen blijven onverminderd van kracht. Meer informatie over de gegevensverwerking door Borlabs Cookie vindt u op https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store/

De technologie van Borlabs Cookie voor het verkrijgen van toestemming wordt toegepast om de wettelijk voorgeschreven toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 sub c AVG.

 

Cookie-instellingen wijzigen

 

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenoemde serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Het gaat hierbij om:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • URL van de laatst bezochte website
  • Hostname van de computer die toegang vraagt
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG, op basis waarvan het verwerken van gegevens voor het naleven van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen vóór sluiting van de overeenkomst is toegestaan.

Contactformulier

Wanneer u via een contactformulier een aanvraag bij ons indient, worden de door u in het formulier ingevoerde gegevens inclusief de daar aangegeven contactgegevens bij ons opgeslagen voor het verwerken van de aanvraag en het beantwoorden van eventuele verdere vragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens worden dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) verwerkt. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot op het moment dat de toestemming werd ingetrokken.

Wij bewaren de door u in het contactformulier ingevoerde gegevens tot het moment waarop u ons vraagt deze te verwijderen, u uw toestemming intrekt of het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen komt te vervallen (bijv. nadat uw aanvraag is afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

Het verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor het tot stand brengen, inhoudelijk vormgeven of wijzigen van een rechtsverhouding (basisgegevens). De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG, op basis waarvan het verwerken van gegevens voor het naleven van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen vóór sluiting van de overeenkomst is toegestaan. Persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen voor zover ze nodig zijn voor het gebruik van de dienst door de gebruiker of voor facturatie.

De verzamelde klantgegevens worden na het uitvoeren van de order of het beëindigen van de zakelijke relatie verwijderd. Dwingende wettelijke bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van overeenkomsten voor diensten en digitale inhoud

Wij sturen persoonsgegevens alleen naar derden als dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst nodig is, bijvoorbeeld naar het met de betalingsverwerking belaste geldinstituut.

Er worden verder geen gegevens overgedragen of alleen dan, wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming worden er geen gegevens aan derden overgedragen, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b DSGVO, op basis waarvan het verwerken van gegevens voor het naleven van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen vóór sluiting van de overeenkomst is toegestaan.

6. Analysetools en reclame

6.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor het opslaan van Google Analytics-cookies is art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn aanbod op de website alsook zijn reclamemateriaal te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte vóór verzending naar een server in de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browserplug-in

U kunt via de instellingen van uw browsersoftware voorkomen dat er cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browserplug-in op de volgende pagina te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt verhinderen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld:Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Het verwerken van persoonsgegevens in onze opdracht

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van persoonsgegevens en passen de strenge richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics volledig toe.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de demografische functie van Google Analytics. Daardoor kunnen er rapporten worden gegenereerd die inzicht bieden in de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens worden gegenereerd op basis van op interesse gebaseerde reclame van Google en bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet tot een specifieke persoon worden herleid. U kunt deze functie op elk moment via de reclame-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics helemaal verbieden, zoals beschreven onder het kopje „Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”.

6.2 Het gebruik van de SalesViewer®-technologie

Op deze website worden met de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van gerechtvaardigde belangen van de exploitant van de website (art. 6 lid 1 sub f AVG) gegevens voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen.

Hiervoor wordt een op JavaScript gebaseerde code gebruikt die het verzamelen van bedrijfsgerelateerde gegevens en het gebruik van deze gegevens ondersteunt. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden versleuteld via een one-way-functie die niet teruggerekend kan worden (zgn. hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om bezoekers van deze website te identificeren.

Tegen het verzamelen en opslaan van de gegevens kunt u op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken. Klik op deze link om te verhinderen dat SalesViewer® in de toekomst op deze website gegevens verzamelt. Er wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

6.3 Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt zogenoemde ‘cookies‘. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Hiervoor wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt vóór het opslaan geanonimiseerd.

De cookies van Matomo blijven op uw eindapparaat bewaard tot u ze verwijdert.

De rechtsgrondslag voor het opslaan van Matomo-cookies en het gebruik van deze analysetool is de Nederlandse privacywetgeving. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om het gebruikersgedrag geanonimiseerd te analyseren om zowel zijn aanbod op de website alsook zijn reclamemateriaal te optimaliseren.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt via de instellingen van uw browsersoftware voorkomen dat er cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. Er wordt dan een opt-out-cookie in uw browser geplaatst die voorkomt dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies wist, betekent dit dat ook de opt-out-cookie van Matomo wordt gewist. De opt-out-cookie moet bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw worden geactiveerd.

 

7. Marketinginformatie per e-mail

Gegevens

Als u marketinginformatie die op onze website wordt aangeboden per e-mail wilt ontvangen, hebben we uw e-mailadres en andere gegevens en informatie nodig waarmee we kunnen verifiëren of u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en of u akkoord gaat met het ontvangen van de marketinginformatie. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie en geven we niet door aan derden.

De door u in het betreffende aanmeldings-/contact-/bestelformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) verwerkt. U kunt op elk moment de door u verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens en het e-mailadres alsook voor het gebruik hiervan voor het verzenden van de marketinginformatie intrekken via de link ‘afmelden’ in de marketinginformatie. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot op het moment dat de toestemming werd ingetrokken.

De gegevens die u aan ons verstrekt voor het ontvangen van de marketinginformatie worden door ons tot op het moment van afmelding opgeslagen en daarna verwijderd. Dit geldt niet voor gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen.

8. Plug-ins en tools

Echobot

Wij verwerken niet alleen persoonsgegevens die wij direct van u ontvangen, maar maken voor het aanvullen en verifiëren van deze gegevens ook gebruik van gegevens uit eigen onderzoeken en gegevens van derden. Overeenkomstig art. 14 AVG informeren wij u over de bronnen en de categorieën van persoonsgegevens die wij gebruiken bij eigen onderzoek of bij het verkrijgen van gegevens van derden. De rechtsgrondslag is het beginsel van ‘juistheid’ in art. 5 lid 1 sub d AVG en het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen om ons gegevensbestand te controleren en te actualiseren overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG. De gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd. De gegevens worden alleen voor marketingdoeleinden gebruikt, wanneer hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.

Exploitant: Echobot Media Technologies GmbH, Südendstr.52, D-76135 Karlsruhe
Gegevens en technieken: Zoeken in openbare gegevens uit onlinenieuws, blogs, websites van ondernemingen, registers en socialemedianetwerken met een zakelijk karakter. Ga voor meer informatie over Echobot naar https://www.echobot.de
Privacyverklaring: https://www.echobot.de/datenschutz

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Onze website gebruikt plug-ins van de website YouTube. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wij gebruiken YouTube in de modus voor uitgebreide gegevensbescherming. Deze modus waarborgt volgens YouTube dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat, voordat zij de video bekijken. Door de modus voor uitgebreide gegevensbescherming wordt echter niet per definitie uitgesloten dat er gegevens worden doorgegeven aan YouTube-partners. Zo maakt YouTube – onafhankelijk van het wel of niet bekijken van een video –  een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke pagina’s van onze website u hebt bezocht. Als u bij YouTube bent ingelogd, geeft u YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag direct in verband te brengen met uw persoonlijke profiel. U kunt dit verhinderen door bij YouTube uit te loggen.

Verder kan YouTube na het starten van een video diverse cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over bezoekers van onze website verkrijgen. Deze gegevens worden o.a. gebruikt om videostatistieken te maken, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat bewaard tot u ze verwijdert.

Na het starten van een YouTube-video kunnen er eventueel nog andere gegevensverwerkingsprocessen worden gestart waarop wij geen invloed hebben.

We gebruiken YouTube om ons onlineaanbod aantrekkelijk weer te geven. Het betreft een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.

Ga voor meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube naar hun privacyverklaring op: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Google Web Fonts

Deze website gebruikt zogenoemde webfonts van Google voor een uniforme weergave van lettertypes. Als u een pagina bezoekt, laadt de browser de benodigde webfonts in de cache van uw browser om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. We gebruiken Google Web Fonts om ons onlineaanbod uniform en aantrekkelijk weer te geven. Het betreft een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.

Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt er een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

9. Sociale media

De sociale netwerksites Facebook, Google+, Twitter en YouTube zijn als hyperlinks geïntegreerd. De websites worden pas geopend als u op de links klikt.